3 výzvy, kterým čelí komunitní energetika

Dnes se podíváme na klíčové aspekty Lex OZE II, které formují komunitní energetiku a přinášejí nové výzvy do roku 2024.

Nejdůležitější ustanovení z Lex OZE II

Definice energetických společenství:

-       Okamžitá účinnost od okamžiku schválení vyhlášky (1.1.2024)

-       Možnost zakládat energetická společenství

Praktické zajištění sdílení elektřiny

-       Odložena účinnost do 1.7.2024 (nutnost přípravy prováděcích právních předpisů)

Práva a povinnosti členů energetických společenství

-       Právo na bezplatnou instalaci průběhové měření ve lhůtě 3 měsíců (u členů bez výroby a členů s výrobnou do 50 kW)

-       Výsadní postavení při sdílení elektřiny (právo sdílet ve skupinách až 1000 výrobců a odběratelů)

-       Ochrana členů společenství před nekalými praktikami

1.     Výzva: praktické fungování EDC

První výzvou je zajištění praktického fungování elektro-energetického datového centra, jedná se totiž o úplně nový subjekt.

Co musí EDC umět?

Musí umět bezplatně registrovat přiřazení členů do tzv. skupin sdílení. Musí technicky zajišťovat sdílení elektřiny v téměř reálném čase (15 minutové intervaly). Musí poskytovat ostatním účastníkům trhu (OTE, obchodníci, společenství) data potřebná pro vyúčtování dodané elektřiny. A v neposlední řadě musí energetickým společenstvím a jeho členům přístup k datům o jejich výrobě a spotřebě. Podrobnosti tohoto zákona upraví prováděcí právní předpisy a Řád EDC.

2.     Výzva: přechodný model sdílení elektřiny

V prvních dvou letech bude fungovat tzv. zjednodušený, přechodný model. Přípravu zajistil ERÚ. Výhodou je rychlost implementace a otestování nejjednodušších modelů sdílení elektřiny v praxi. V přechodném modelu dojde k následujícím omezením: 

-       Skupina sdílení o max. 1 000 členech (EAN), všichni na území 3 vzájemně sousedících obcí s rozšířenou působností, případně na území Prahy

-       V rámci 1 skupiny sdílení neomezené množství výroben elektřiny, do jednoho odběrného místa však nelze sdílet elektřinu z více než 5 výroben

-       V rámci 1 skupiny sdílení nelze kombinovat sdílení bez využití distribuční soustavy (bytový dům) a s využitím distribuční soustavy (širší komunita)

-       Sdílení pouze méně efektivní statickou metodou

-       Velké riziko: bez právní garance se přechodná omezení můžou stát trvalými

Trvalé omezení – žádné odběrné místo ani výrobna nesmí být zapojeny do více než 1 skupiny sdílení

3.     Výzva: zapojení společenství do nových činností

Komunitní energetika není jen o sdílení elektřiny. Energetická společenství jsou navíc oprávněna zapojovat se do jiných činností, konkrétně do akumulace a agregace flexibility.

Zásadní význam obou institutů pro energetická společenství: Sdílení elektřiny ze samostatně připojených baterií (např. do veřejného osvětlení).

Zbývající překážky by měla odstranit novela Lex OZE III.


Kontaktujte nás